Všeobecné obchodní podmínky

Část 1 – Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Dvacetiminutovka s.r.o., IČ 09268120, se sídlem Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45510 jako prodávající (dále jen „Dvacetiminutovka“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
Další informace o Dvacetiminutovce jsou uvedeny na webové stránce www.dvacetiminutovka.cz
Kupujícím je spotřebitel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dvacetiminutovkou nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatel bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
Systém je prezentační systém umístěný na webové stránce www.getplace.cz
Produkt je Vstupenka opravňující k účasti na prezentované akci v místě a termínu jejího konání. Vstupenku lze poskytnout zdarma či za úplatu.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku 2, Informační memorandum o zpracování osobních údajů a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu uzavřením kupní smlouvy s Dvacetiminutovkou, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Dvacetiminutovky nebo případných smluvních partnerů Dvacetiminutovky, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Vstupenka poskytnutá za úplatu je daňovým dokladem.
Návštěvník akce svojí účastí na akci souhlasí s těmito Všeobecnými obchodnéími podmínkami a Memorandem GDPR a úděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s tímto memorandem.
Část 2 – Sdělení před uzavřením smlouvy
Dvacetiminutovka sděluje, že:
- náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, Dvacetiminutovka si neúčtuje žádné další poplatky
- požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Dvacetiminutovky
- ceny Vstupenek pro jednotlivce jsou na webu provozovaném Dvacetiminutovkou jako konečné, Dvacetiminutovka není plátcem DPH;
- objednání Vstupenky za úplatu vás v zavazuje k platbě ceny. To znamená, že objednáním souhlasíte s tím, že cenu za Vstupenku zaplatíte. Cena za Vstupenku je vždy uvedena v Systému.
- cenu za Vstupenku můžete zaplatit platební kartou prostřednictvím platební brány. Platební služby a provoz platební brány zajišťuje společnost ComGate Payments, a. s. Při provádění platby postupujte podle uvedených pokynů. Dvacetiminutovka není poskytovatelem platebních služeb ani neodpovídáme za újmu, která by Vám v souvislosti s užíváním platební brány mohla vzniknout.
- po zaplacení, nejpozději do 24 hodin, vám Vstupenku zašleme elektronicky na e-mailovou adresu zadanou do formuláře. Neprodleně po zaplacení si musíte e-mailovou schránku a doručení Vstupenek zkontrolovat. Zároveň si musíte zkontrolovat správnost a úplnost Vstupenek (název akce, místo a čas jejího konání, cenu a počet Vstupenek a další parametry).
- v případě neobdržení Vstupenek nebo jakýchkoliv vad Vstupenek nás prosím kontaktujte e-mailem zaslaným na adresu info@dvacetiminutovka.cz nejpozději den před konáním předmětné akce
- vyhrazujeme si právo okamžitě a bez předchozího upozornění zrušit Vstupenku a zakázat vám vstup na akci v případě, že obdržíme oznámení o chargebacku (tak jak je definován níže). Pokud budete kontaktovat vaši banku nebo poskytovatele kreditní/debetní karty a odmítnete, zrušíte nebo napadnete stržení jakékoli částky splatné v souvislosti s objednávkou Vstupenky (chargeback), budeme to považovat za porušení vašich platebních povinností.
- podmínkou pro účast na akci je vytištění Vstupenky a její předložení v místě konání akce. Pokud tak neučiníte, nemusí vám být umožněn vstup na akci.
- Vstupenku lze vrátit prostřednictvím systému. U vstupenek poskytnutých na akci bezúplatně, je v případě neúčasti povinnost jejich vrácení, aby nebyla bezdůvodně blokována místa na akci. V případě nevrácení bezúplatných vstupenek, můžete být v budoucnu omezování při objednávání bezúplatných vstupenek
- zakoupenou Vstupenku za úplatu můžete vrátit nejpozději 7 dní před konáním akce, uhrazená cena vstupenky vám bude vrácena na bankoví účet uvedený při vracení vstupenky sníženou o storno poplatek ve výši 10% z ceny vstupenky
- upozorňujeme, že od kupní smlouvy na Vstupenku na akci nemůžete odstoupit ve 14-ti denní zákonné lhůtě bez udání důvodu, a to dle ustanovení §1837 písm. j) občanského zákoníku, jelikož účast na akci (službě využití volného času) poskytuje Pořadatel v určeném termínu
- Dvacetiminutovka si vyhrazuje právo změny termínu akce a její zrušení. Pokud dojde ke zrušení či změně termínu akce, budete o tom informováni e-mailem zaslaným na adresu zadanou do objednávkového formuláře. Změna termínu akce nezakládá právo na vrácení ceny Vstupenky.
Část 3 – Smlouva
1. Uzavření kupní smlouvy
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy v Systému tím, že v sekci umožňující rezervovat místo na akci klikne na tlačítko „Rezervovat místo“ a provede úhradu Vstupenky.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
2. Specifikace Produktu
Vstupenka opravňuje ke vstupu na akci Dvacetiminutovk. Specifikace Vstupenky je dána názvem akce, místem a termínem konání a cenou. Parametry specifikace Vstupenky jsou uvedeny v Systému před provedením rezervace.
Vstupenka umožňuje Kupujícímu vstup na akci Dvacetiminutovky.
Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 15. dubna 2023